தமிழ் எழுத்துக்கள் குறில் நெடில் மெய் என்று வகை படுத்தப் பட்டுளளன, அவைகள் முறைப்படி ஒரு இரண்டு அரை மாத்திரை அளவு ஒலிக்கும்.
(கண் இமைக்கும் நேரம் அல்லது விரலால் சுண்ட எடுக்கும் நேரமே ஒரு மாத்திரை ஆகும்.)
குறில்: 1 மாத்திரை, நெடில்: 2 மாத்திரை, மெய்: ½ மாத்திரை, உயிர்மெய் (மெய் உயிர்): ½ + 1 அல்லது 2 மாத்திரை

இந்த அரிசுவடியை தொலையிறக்க இங்கே கிளிக்க
தமிழில் எழுத
people
Kumaraswamy
Vipulananda
Arumuga Navalar

literature
grammar
language
Shaivism
 letters
alphabet
numerals
measurement
calendar
Grantha


books
Tholkappiyam
Manimekalai
Cilappatikaram
Pattupattu
Purananuru

தமிழர்
இலக்கியம்
இலக்கணம்
மொழி
சமயம்
எழுத்துக்கள்
எண்கள்
எண் வரலாறு
பேரம் பேச்சு வணிகம்
அளவை
இந்திய-அரேபிய எண்கள்
கிரந்த எழுத்து


தமிழ் நாட்காட்டி
மாதங்கள்
resources
OLAC
day calender
year calender
dictionarys

in world
sri lanka
india
Malaysia
Mauritius
Reunion
Singapore

தற்பொழுது பாவிப்பவர் எண்ணிக்கை :