நேரம்: மொரீசியஸ்: இலங்கை: மலேசியா:
telecharger ici


துவிற் எழுத
    140

இ-கடிதம் எழுத.
குறுக்கு வழி: தெரிவு [Ctrl] a  பிரதி [Ctrl] c  வெட்ட [Ctrl]x  ஒட்ட [Ctrl] v  பின்வர [Ctrl] z
...
துணுக்குகள்
தமிழில் எழுத:
- கையால் எழுதி பின் படம் எடுத்து அல்லது எண் ஆவணம் ஆக்கி  இணைக்கலாம்
- இங்கே எழுதி பின் பிரதி எடுத்து ஒட்லாம்
- இங்கே இங்லிஸ் இல் எழுதி மொழி பெயர்து வெட்டி ஒட்டலாம்

ஆந்ரோயிடின் தட்டெழுத்துத் தட்டை தடுக்க:
menu → manage apps → find google keyboard
presse on it → desactiv

கை தொலைபேசியில் இங்லிஷ்ல் சொல்வதை தமிழில் பெயர்க
கை தொலைபேசியால் கூக்ள் மொழி பெயர்புப் பக்கத்திற்குச் செனறு, அங்கே → இங்லிஷ் → தமிழ் என்று தெரிவு செய்த பின் மைக்கை தெரிவுசெய்து இங்லிஷ் பேசினால் தமிழில் பெயர்துத் தரும் !.
கதையரங்கம் UTC :

!! ...
28/07/2014
தற்பொழுது பாவிப்பவர் எண்ணிக்கை :

கட்டற்ற மென்பொருள் உரிமைக்காப்பிற்கு அமைய, கிளிக்கெழுதியை உங்கள் தளங்களில் இணைக்கலாம் , நீங்களும் மேம்படுத்தலாம் .   தொலையிறக்க     இங்கே சிப்    இங்கே தார்
Kilikeluthi is free. You are welcome to use it, improve it and adapt it to other languages, under the terms of the GNU General Public License
கிளிக்கெழுதி   ©   -  2009  -  2014   தொடர்பு


Si vous est en Windows XP !!! ... http://framakey.org/Pack/Framakey-Ubuntu


La Framakey est une compilation de Logiciels Libres pour Windows, prêts à l’emploi sur clef USB qui facilite la vie des utilisateurs nomades.

http://www.framakey.org/

If you are in Windows XP !! ...http://portableapps.com/download/beta

Provides packaged software suitable for use on portable media, without leaving settings files on the host computer. Includes developer information, discussion forums ...

http://portableapps.com/